Veelgestelde vragen over het mestbeleid 2018 - All FAQs

FAQs - All FAQs

Als je kiest voor analyses, dan moet je minstens per soort dierlijke mest, per exploitatie en gekozen mestsamenstelling zorgen dat je een geldige analyse hebt.

Een landbouwer heeft wel de mogelijkheid om met verschillende samenstelling af te zetten van dezelfde mestsoort, maar dan moet hij zijn stallen opsplitsen of groeperen.

Bijgevolg kan een landbouwer een verschillende BSM hebben per stal of groep van stallen.

De keuze maak je via het Mestbankloket via het menu aanvragen. Dit zal kunnen vanaf 01.01.2018. Volgens nieuwe informatie zal dit pas vanaf 08.01.2018 zijn. (update 22/12/2018)

Een volmachthouder met rechten voor ‘aanvragen’ dient geen aparte toestemming te vragen om toegang te krijgen tot het scherm waar de landbouwer zijn keuze voor forfait of analyse kenbaar moet maken.

Soortgelijke vrachten: er kan bvb een onderscheid gemaakt worden tussen mest uit traditionele stallen en uit emissiearme stallen. Luchtwasser valt dit onder traditionele stallen (want is een nageschakelde techniek)?

We maken die opsplitsing niet zo expliciet. We bieden de mogelijkheid aan de landbouwer om op exploitatieniveau een opsplitsing te maken van eenzelfde soort dierlijke mest als men voor analyses kiest. De keuze van die opsplitsing kan van verschillende aard zijn. Het stalsysteem is er daar één van en de meest voor de hand liggende natuurlijk. Maar ook het feit dat een landbouwer in 1 van zijn stallen weet dat door ouderdom van de stal of door een andere voedertechniek de samenstelling anders is, kan leiden tot werken met verschillende mestsamenstellingen voor dezelfde mestcode. Het blijft de keuze en de verantwoordelijkheid van de landbouwer om de juiste opsplitsing te maken op basis van wat hij weet uit het verleden of uit ondervinding.

Nu is het natuurlijk zo dat als een emissiearme stal (met of zonder luchtwasser) correct uitgebaat wordt, dat je toch mag verwachten dat de samenstelling anders is. In dat geval maakt hij dus best de opsplitsing.

Vb. Landbouwer heeft 10 vleesvarkensstallen (5 emissiearme en 5 traditionele) op 1 exploitatie en kiest voor het systeem van analyses.

Hij kan dan zelf op het moment dat hij zijn keuze bekend maakt het aantal mestsamenstellingen bepalen waarmee hij wil werken. Wetende dat hij per mestsamenstelling analyses zal moeten nemen.

  • Optie 1:
   • 1 mestsamenstelling voor alles -> we raden dan steeds aan van minstens 1 vrachtstaal te nemen van iedere stal zodat hij toch een beeld heeft op mogelijke afwijkingen.
   • Optie 2:
    • Mestsamenstelling 1 voor stal 1 tem 5 omdat dit emissiearme stallen zijn
    • Mestsamenstelling 2 voor stal 6 tem 10 omdat dit traditionele stallen zijn

   En zo zijn er veel combinaties mogelijk. Blijft in de filosofie dat hij zodanig moet opsplitsen dat de samenstelling de werkelijkheid benadert.

   Luchtwasser valt dus niet onmiddellijk onder emissiearme stal. Uit het project is wel gebleken dat landbouwers met een wasser dikwijls het spuiwater in de kelder steken op 1 bepaald moment in het jaar. Dit geeft op dat moment een serieuze wijziging in samenstelling waardoor hij wsl nooit zal kunnen werken met een BSM tenzij hij zijn bedrijfsvoering aanpast en dus meer gespreid het spuiwater in zijn kelder steekt of de spui apart afvoert.

   Neen, afzet naar derogatielandbouwer moet met een analyse waarvan de resultaten gekend zijn vóór transport. Indien men wil blijven afzetten naar deze landbouwer moet men kiezen voor analyse voor die mestsoort. Alles dient dan ook op basis van anlyseresultaten te vertrekken.

   Derogatiemest die gebruikt wordt als eigen mest naar eigen grond, kan zonder analyse. Een derogatielandbouwer kan zijn eigen mest gebruiken op zijn derogatiepercelen en kan hierbij kiezen voor de forfait. Dus ook voor afzet naar derden van deze mest.

   In dergelijk geval zit je met 3 verschillende mestcodes op je bedrijf (Ruwe mest, dikke fractie en dunne fractie). De keuze zit op het niveau van de mestcode. Dus dat kan. 

   Verzamelpunten: kunnen blijven werken met berekende waarden (verandert niks aan huidige manier van werken)

   De keuze tussen forfait of analyse is de sleutel van het systeem en dient strikt opgevolgd te worden. Nu bij wijze van overgangsmaatregel zal mestbank enigszins soepel zijn met de uiterste datum om deze keuze bekend te maken. Mestbank zal landbouwers actief gaan vragen om hun keuze te maken indien ze transporten melden en de keuze werd nog niet gemaakt. Ook bij het afsluiten van een BR zal Mestbank, indien de keuze nog niet werd gemaakt vragen om deze keuze zo snel mogelijk te maken.

   UPDATE 22/12/2017

   Om de overgang wat vloter te laten verlopen werd er beslist om het systeem van staalnemer-verwerker nog te laten doorlopen tot 15/02/2018. Dit brengt met zich mee dat tot en met 15/02/2018 nog een analyse bij de verwerker genomen kan worden die 3 maanden geldig is. Op die manier heeft u een analyse die geldig is tot en met 14/05/2018. Deze telt echter niet mee voor de BSM.

    

   Keuze tussen forfait en analyse is de sleutel van het systeem. Landbouwers kunnen niet switchen in het midden van het jaar. Vanaf 2019 dient men effectief voor 15/02 een wijziging in keuze te melden. Indien men niets laat weten gaat Mestbank ervan uit dat men blijft in het systeem waarmee men werkte in het jaar voordien.

   Contacteer ons

   Voeders Denys

   Industrielaan 30

   8810 Lichtervelde

   051 72 20 82

   info@voedersdenys.be

   © 2020 Voeders Denys NV. All Rights Reserved.