Veelgestelde vragen over het mestbeleid 2018 - All FAQs

FAQs - All FAQs

Landbouwers die in de laatste maanden van 2017 nog een putstaal of geldig vrachtstaal bij verwerker nemen van hun mest kunnen de resultaten van deze staalname nog blijven gebruiken tot 3 maand na staalname indien men wenst verder te werken met analyses voor de betrokken mestsoort. Deze stalen komen echter niet in aanmerking  voor het bepalen van een eventuele BSM.

UPDATE 22/12/2017

Om de overgang wat vloter te laten verlopen, werd er beslist om het systeem van staalnemer-verwerker nog te laten doorlopen tot 15/02/2018. Dit brengt met zich mee dat tot en met 15/02/2018 nog een analyse bij de verwerker genomen kan worden die 3 maanden geldig is. Op die manier heeft u een analyse die geldig is tot en met 14/05/2018. Deze telt echter niet mee voor de BSM.

Hoeveel tijd mag er zitten tussen monstername en aankomst staal op labo? En tussen monstername en analyse?

Er staat geen termijn beschreven tss staalname en aankomst in labo. Wel mag de periode tussen staalname en in analyse zetten max 7 dagen zijn. Dus onrechtstreeks is dat dan 7 dagen maximaal. Dat is allemaal geregeld in compendium.

Er mag tussen 2 vrachtstalen max 7d zitten, is er een minimum termijn tussen 2 vrachtanalyses?

Nee er is geen minimum termijn tussen de beide vrachtanalyses onderling. Die 7 dagen tussen monstername zijn er omwille van het feit dat cfr. compendium een meststaal binnen de 7 dagen na staalname in analyse moet gezet worden. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om die termijn ook hier te zetten.

De termijn zit hem dus op het feit dat iedere analyse van een meststaal moet opgestart worden binnen de 7 dagen na staalname.

Vb.Landbouwer die wil werken met gemiddelde samenstelling kan staalnames spreiden over maximaal onderstaande termijnen

  • 1ste staal genomen op maandag moet analyse gestart worden voor volgende maandag.
  • 2de staal genomen op volgende maandag  moet in analyse zijn op de maandag nadien.

  Analyse gestart wil niet zeggen analyse afgerond en gerapporteerd. 

  Indien een landbouwer mest afzet waarvan nog een geldig analyseresultaat bestaat dan kan hij op moment van transport kiezen welke waarde hij voor dit transport wil gebruiken.

  • - Kiest hij de nog geldige analyse dan gebruikt hij de inhoudswaarden van die analyse voor transport
  • - Kiest hij voor de inhoud die wordt bepaald op basis van de stalen die worden genomen dan moet de transporteur aangeven in MTIL dat het een transport betreft op basis van inhoudswaarden nog niet gekend. Nadien kan dan nagemeld worden met de effectieve waarde.

  Van zodra het nieuwe resultaat beschikbaar is dan is het de regel dat meest recente analyse geldt.

  Zie ook vraag hierboven.

  Wat betreft de forfaitaire normen, is het inderdaad zo dat er geen opsplitsing is in de forfaits. Er zijn obvoldoende data om dat te doen. Ook hier is de opmerking dat we streven naar realistische waarden van de mest en bij goed management van een emissiearme stal zal best gekozen worden voor analyses. Dat zou eigenlijk de dag van vandaag ook al zo moeten zijn. 

  Artikel 10.2.3.6: gaat over het nemen van putstaal van de mestopslag, wanneer kan dit voor varkens? Want in 10.2.3.5 staat dat er in principe niet met putstalen kan gewerkt worden bij mengmest van varkens.

  Dat staat daarin omdat dat in 1 zeer uitzonderlijke situatie wel moet worden voorzien voor de aangifte van de inhoud van de opslag om het geheel sluitend te maken.

  Dit kan enkel in geval we het hebben over een mengeling van varkensmest omdat daar geen forfait van bestaat.

  Regel die wordt in acht genomen voor het bepalen van de inhoud van de opslag varkensmest op 1 januari.

   • Indien er een geldige gemiddelde samenstelling van minstens 2 vrachtanalyses is gekend van max drie maand oud dan is dat de samenstelling voor de opslag
   • Indien bovenstaande er niet is dan wordt de inhoud bepaald door het gemiddelde van alle gekende vrachtanalyses van het afgelopen jaar te nemen (moeten er dus minstens 2 zijn)
   • Indien er geen enkele of maar 1 vrachtanalyse beschikbaar is wordt de forfait genomen (kleine bedrijven bvb)
   • Indien er geen forfait is dient men een putstaal te nemen. (Dus enkel in geval van mengeling)

   Zo’n gemiddelde mestsamenstelling blijft 3 maanden geldig, stel dat er in die periode een individueel vrachtstaal wordt genomen, vervalt dan de eerste gemiddelde mestsamenstelling of wordt die individuele vrachtstaal dan enkel voor die vracht gebruikt? Of ben je dan verplicht om te zorgen dat er 2° vrachtstaal wordt genomen om een nieuwe gemiddelde samenstelling te bekomen?

   In zo een geval geldt de individuele vrachtanalyse enkel voor die vracht. En kan nadien binnen de termijn van 3 maand verder gereden worden met de oude gemiddelde waarde. Maar stel dat de individuele vracht extreem zou afwijken van de gemiddelde kan de landbouwer beter nieuwe analyses nemen, want daar moet dan toch een reden voor zijn als het over dezelfde mestsamenstelling gaat.

   Stel boer kiest voor zijn diersoorten algemene forfait maar in de loop van het jaar mengt hij 2 verschillende mesten ( zeugen en vleesvarkens)?

   Vanaf het moment dat een landbouwer mestsoorten mengt zit hij met een andere mestsoort waarvoor hij dan mogelijks geen keuze heeft gemaakt. Voor mengeling varkens bestaat er geen forfaitaire waarde dus valt men onmiddellijk onder analyses om dit product af te zetten.

   Enkele voorbeelden:

    • Externe mestopslag op het bedrijf (kelder, mestsilo): waar verschillende mestsoorten in komen (biggen, vleesvarkens, zeugen): mag dan de code mengeling gebruikt worden? Code mengeling moet gebruikt worden en in principe is forfait dan geen optie. Is met huidige wetgeving ook al zo.
    • Stal met biggenafdeling en zeugenafdeling, maar 1 kelder: terug mengeling gebruiken?  Ook in dit geval spreken we over een mengeling van 2 mestsoorten die naar inhoud toe niet hetzelfde zijn. Logischer wijs kies je dan voor analyses en mengeling. Ook nu al het geval.
    • Geregeld wordt ook zeugenmest bij vleesvarkensmest gepompt om het bv. beter te kunnen mixen of door mestopslag tekort onder de zeugenstal? Ook mengeling ? In principe wel. Is nu ook al het geval.

    Van zodra men verschillende mestsoorten gaat mengen kan forfait niet en dient deze mest afgezet te worden met code mengeling op basis van anaysewaarden. Mestbank heeft verschillende codes voorzien voor mengelingen van mest. 

    mestcode

    Naam

    Mest type

    Mestvorm

    37

    MENGELING                              

    DIERLIJKE          

    GIER               

    38

    MENGELING                              

    DIERLIJKE          

    MENGMEST           

    39

    MENGELING                              

    DIERLIJKE          

    VASTE MEST         

    467

    MENGELING DIERLIJKE EN SPUI BIOL WASSER

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    667

    MENGELING DIERLIJKE EN ANDERE MEST     

    DIERLIJKE          

    VASTE MEST         

    707

    MEST (MENGELING) NA SCHEIDING DIK      

    DIERLIJKE          

    VASTE MEST         

    710

     MENGELING ANDERE MESTSTOFFEN          

    ANDERE             

    VLOEIBARE MEST     

    736

    DUNNE FRACTIE MENGELING                

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    737

    MENGELING DEROGATIEMEST                

    DIERLIJKE          

    GIER               

    738

    MENGELING DEROGATIEMEST                

    DIERLIJKE          

    MENGMEST           

    739

    MENGELING DEROGATIEMEST                 

    DIERLIJKE          

    VASTE MEST         

    740

    MENGELING DIERLIJKE EN SPUI CHEM WASSER

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    741

    MENGELING VARKENS EN SPUI CHEM WASSER  

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    742

    MENGELING RUNDVEE EN SPUI CHEM WASSER  

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    743

    MENGELING PLUIMVEE EN SPUI CHEM WASSER 

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    744

    MENGELING VARKENS EN SPUI BIOL WASSER  

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    745

    MENGELING RUNDVEE EN SPUI BIOLWASSER   

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    746

    MENGELING PLUIMVEE EN SPUI BIOL WASSER 

    DIERLIJKE          

    VLOEIBARE MEST     

    747

    MENGELING VARKENSMEST                  

    DIERLIJKE          

    MENGMEST           

    748

    MENGELING VARKENSMEST EN RUNDVEEMEST   

    DIERLIJKE          

    MENGMEST            

    Het moment waarop vrachten worden bemonsterd bepaalt de geldigheid van een analyseresultaat en dus de periode waarin dit kan gebruikt worden.

    Dit zijn uitzonderlijke situaties die een uitzonderlijke procedure vergen. Een aanpassing van de algemene regels hiervoor is niet gepast. In dergelijke gevallen zal men een wijzigingsdocument indienen met een omschrijving waarom hij de vrachten wil afrekenen op basis van een analyse na transportdatum, of een analyse die reeds vervallen is. 

    Het is de verantwoordelijkheid van de landbouwer dat hij een analyse heeft van de mest waarmee wordt gereden. Of dat nu door voerder 1, 2, 3 of 4 wordt gedaan of door een erkend staalnemer doet er niet toe. Dit moet wel minstens gebeuren per exploitatie en op eerste vracht bemonsteren op de eerste dag dat er gereden wordt. De landbouwer dient dus duidelijk af te spreken wie de stalen neemt in dergelijk geval. Eens er een geldig staal is kan dat staal gebruikt worden door alle voerders die binnen de 3 maand mest afzetten. 

    Contacteer ons

    Voeders Denys

    Industrielaan 30

    8810 Lichtervelde

    051 72 20 82

    info@voedersdenys.be

    © 2020 Voeders Denys NV. All Rights Reserved.