Veelgestelde vragen over het mestbeleid 2018 - All FAQs

FAQs - All FAQs

De verwerkingsplicht ikv overname NER wordt tot op heden berekend met de forfaitaire cijfers van MAP3. Deze werden ikv Vlareme 2 geupdate aan de huidige FF cijfers.

Enkel bij varkens en bij diersoort ‘andere’ verandert de factor. Bij varkens gaat het van factor 0,65 naar 0,64 en bij de diersoort andere van 0,66 naar 0,67.

In het Mestdecreet staat in artikel 35 nog een kapstok rond de milieuvergunning. Vandaar dat in VLAREME2 de tekst van het huidige NER besluit hierover moesten blijven staan.

In de praktijk wordt dit niet doorgegeven aan de vergunningverlenende overheid.

De link met de mestbalans vinden we nergens terug, worden dan ook de regressiecijfers op termijn aangepast? Want er zijn nieuwe forfait voor de afzet van de mest, maar niet genoeg ton mest om de productie afgezet te krijgen, hoe gaan jullie om met dit nutriëntenverlies?

Er is een project lopende dat de productiezijde bekijkt. Of dit zal leiden tot aanpassing van de regressie zal nog moeten blijken.

Anderzijds ook hier de opmerking dat een landbouwer voor de keuze tussen FF en analyse moet kiezen voor de optie die in zijn geval de werkelijkheid het best benadert. Werken met een forfaitaire samenstelling kan, maar als je een heel hoge of lage regressie hebt leidt dat mogelijks tot grotere discrepanties tussen mestproductie en mestafzet.

De mestbalans wordt niet meer zoals vroeger geëvalueerd (of automatisch beboet bij een onbalans). De mestbalans wordt wel nog gebruikt als instrument bij doorlichting maar dan worden alle relevante factoren bekeken: voederverbruik, dieraantallen, uitscheiding, mestsamenstelling, mestvolume, …. Het belangrijkste is dat deze een consistent en aannemelijk geheel vormen.

We gaan dus uit van het principe dat als de mestsamenstellingen correct zijn bepaald en de geproduceerde mestvolumes correct worden afgezet, deze consistentie ook zal blijken.

Mestbank heeft al bewezen dat deze nieuwe benadering effectief wordt toegepast.

Voorbeeld:

Een landbouwer die weet, op basis van analyses uit het verleden, dat zijn mest van vleesvarkens een samenstelling heeft rond de 9 kg N en in het verleden steeds heeft afgezet op basis van de forfaitaire waarde zijnde 9,2 kg N. Deze landbouwer deed dat zeker correct. In de nieuwe situatie is het niet de bedoeling dat deze landbouwer overschakeld naar het systeem van de forfait daar deze bijna 3kg N lager ligt. Dit is niet realistisch en kan mogelijks zorgen voor onregelmatigheden. 

Gezien de commerciële relatie die zij hebben met hun klanten (bijkomende kosten, neutraliteit, gevaar om de commerciële relatie in het gedrang te brengen als de EM correct stalen wil nemen, enz. ..). Deze opmerking kwam zelf ook naar boven tijdens opleiding zie ook vraag over fraudegevoeligheid.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld na navraag bij onze erkende laboratoria. Zij gaven immers aan dat het voor hen niet evident is om dit op te vangen omwille van onderstaande redenen:

  • - Niet de capaciteit hebben om in volle seizoen te garanderen dat alle stalen gaan kunnen genomen worden.
  • - Het niet evident vinden om dit in praktijk te realiseren. Afspreken met 3 verschillende partijen op het moment dat er geladen wordt op de meest onmogelijke uren zal zorgen voor wrevel en misverstanden. BDB heeft dit gedaan in het kader van het pilootproject en dat was 1 van hun opmerkingen.
  • - Dat mogelijks de kostprijs voor de monstername enorm zou kunnen stijgen omwille van wachttijden van staalnemers die minstens 2 vrachten moeten bemonsteren.

Anderzijds willen we hiermee ook voorkomen dat men als transporteur moet wachten op staalnemers die onderweg zijn. Want als we niets voorzien is dat het alternatief en dat wil men ook niet. Werd letterlijk gezegd op de toelichtingen. In het seizoen moet er gereden worden en kunnen ze het niet maken dat hun machines stil staan. Dus bezorgdheid enerzijds gegrond en zeker in het oog te houden door ons, maar anderzijds lijkt het wel de beste oplossing om de capaciteit die laboratoria niet kunnen garanderen op te vangen en de praktische toepasbaarheid ervan. 

Neen, de keuze is vrijblijvend. Hij moet enkel een kwalificatie hebben indien hij zelf vrachtstalen wil nemen van mest. Het staat de erkend mestvoerder vrij om voor andere oplossingen te kiezen.

Zo kan men als EM contact opnemen met een erkend laboratoria om hierin afspraken te maken voor het geval men wel stalen moeten nemen bij klanten. 

De opleiding is geen verplichting, maar eerder informatief van aard. In deze opleiding wordt er toegespitst op de wijze waarop een dossier samengesteld moet worden om een kwalificatie te krijgen. Dit dossier kan evengoed door een transporteur ingediend worden die dit zelf doet zonder opleiding of zich laat bijstaan door een studiebureau of dergelijke. Uiteraard moet het dossier volledig en in orde zijn alvorens men stalen mag en kan nemen.

Dit wordt een nieuwe soort erkenning in VLAREL. Wat wil zeggen dat een erkende mestvoerder die vrachtstalen wil beginnen nemen een dossier zal moeten indien bij VITO. De minimale vereisten vind je terug op de website. Eens men een dossier heeft ingediend en het is volledig verklaard zal men kunnen starten met de bemonstering.

Nadien volgt er dan een audit uitgevoerd door VITO waar er mogelijks bijsturingen moeten gebeuren of niet. Als audit OK is kan men blijven verder werken.

Worden de resultaten van het NIR-systeem aanvaard voor transportdocumenten?

Hier moet nog onderzoek naar gebeuren en is zeker nog niet voor de eerste jaren. Het NIR-systeem op zich is een goed systeem om correcte bemesting te kunnen uitvoeren, maar om de resultaten van deze systemen te gebruiken om de mestboekhouding van een bedrijf op te baseren is het nog te vroeg. Dit systeem wordt wel verder opgevolgd en onderzocht.

Is een transporteur juridisch aansprakelijk in het kader van de monstername?

Ja, wie de stalen neemt is verantwoordelijk. De transporteur is verantwoordelijk dat de monstername en de bewaring van de monsters gebeurt conform de voorschriften. Hij krijgt hier ook een kwalificatie voor en draagt bijgevolg de verantwoordelijkheid voor de monstername en bewaring van de monsters tot op het moment dat de monsters worden overgdragen aan het erkende laboratorium. 

Voor de monstername kan de transporteur een bijdrage vragen. Tenslotte betaalt de landbouwer de dag van vandaag ook de monstername aan het labo. Door dit systeem wordt de transporteur vergoed voor monstername en zal het labo vergoed worden voor de analyse.

De prijs is niet wettelijk vastgelegd. 

Contacteer ons

Voeders Denys

Industrielaan 30

8810 Lichtervelde

051 72 20 82

info@voedersdenys.be

© 2020 Voeders Denys NV. All Rights Reserved.